هفت قانون ذهن ناخودآگاه


قانون اول ذهن ناخودآگاه مرکز احساسات است و ازآنجایی‌که جایگاه آن "مغز خزنده و میانی" است مهم‌ترین وظیفه آن حفظ بقاست بنابراین هر رفتاری که ضمیر ناخودآگاه تولید می‌کند برای حفظ بقا و یه جورای به سود و منفعت شخص است حتی رفتارها و عادت‌های که به‌ظاهر اشتباه است در پس تمام این رفتارها و عادت‌ها ناخودآگاه منافعی را تعریف کرده ...

سه راه اصلی نفوذ به ضمیر ناخودآگاه


 1 تکرار اگر ما کاری را تمرین و تکرار و تکرار کنیم این کار وارد ضمیرناخودآگاه ما می شود و یا به عبارت دیگه این کار به یک فرایند درونی و نهادینه شده تبدیل می شود، برای مثال زمانی که تازه شروع به رانندگی کرده بودید این کار را به صورت اگاهانه  انجام میدادید و جزییات کار را با فکر و ...

چگونه باور خود را تغییر دهیم؟


تنها دلیلی که ما زندگی را محدود تجربه می‌کنیم به دلیل  تأثیر ادراکات خود ماست به دلیل قدرت مغز ماست شاید شما قدم بر روی آب بگذارید  و به داخل آب بی افتید اما شاید کس دیگری بر روی همان آب قدم بگذارد و روی آب راه برود این تنها به دلیل مراحل دیگر ادراکات است زیرا تو به آن ...

پیام های پنهان یا سابلیمینال چه هستند؟


در روانشنایی و در طرحوارهای ناسازگار اولیه اثبات شده است که اگر داده ای به ذهن ما برسد و این داده یا جمله با باور فعلی ما در تضاد باشد ذهن استدلال گر ما یا این جمله و باور را رد می کند و یا ان را مطابق با الگوی از پیش موجود طبیق می دهد و ان را به ...

تکنولوژی سابلیمینال و پیام های پنهان


 تمام عادت ها، افکار و اعمال و روابط و شخصیت  و واکنش های شما در ضمیر ناخودآگاهتان ذخیره شده است. ضمیر ناخودآگاه شما، دایره و محدوده ی راحتی شما را مشخص و سعی می کند شما را در این دایره راحتی نگه دارد.هر موقع شما بخواهید، چیز جدید یا موقعیت جدید و ناشناخته ای را تجربه کنید، بصورتی که این ...